خبر محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

خبر: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

آموزش آنزیم ها جهت ساخت مولکول های تازه

محققان دانشگاه پرینستون یک راهکار تازه جهت وادار کردن آنزیم ها به انجام تصویر العمل هایی غیرطبیعی یافتند که امکان تولید مولکول های تازه را با استفاده از..

ادامه مطلب